Algemene Gebruikersvoorwaarden FoodFirst Network

 

ARTIKEL 1 Definities

In deze gebruikersvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Account: De persoonlijke registratie waarmee Gebruiker toegang verkrijgt tot de Dienst en tot de Producten, bestaande uit de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker. Desgewenst kan de Gebruiker ook een Profiel invullen.
Content: via het Platform toegankelijke tekst, afbeeldingen, foto’s en audiovisueel materiaal, zoals programma’s, programmaonderdelen en/of videoclips, die hoofdzakelijk betrekking hebben op, maar niet beperkt zijn tot: voeding, gezondheid, sport e.d., al dan niet gepresenteerd door specialisten op de voornoemde terreinen en zoveel mogelijk toegespitst op het Profiel, indien de Gebruiker een Profiel heeft ingevuld.                                                                                                                     Derden: derden die FFN inschakelt bij de uitvoering van de Dienst.
Devices: de apparaten waarop Content afgespeeld kan worden.
Dienst: de Dienst van FFN die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Devices, hetzij gratis, hetzij na betaling en uitsluitend op basis van deze Gebruikersvoorwaarden Content af te nemen.
FFN: FoodFirst Network B.V., aanbieder van de Dienst.
Gebruiker: een natuurlijke persoon die een Membership heeft afgesloten.
Gebruikersvoorwaarden: deze algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FoodFirst Network B.V., gevestigd te (3992 DC) Houten, aan de Voorveste 5, ingeschreven onder KvK nummer 67336841.
Klantenservice: ondersteunend onderdeel van FFN bij het aanbieden van de Dienst, bereikbaar via http://www.foodfirstnetwork/contact. 
Membership: het Membership van FFN dat ontstaat na registratie via het Platform en het aanmaken van een Account en waarmee je (i) gratis voor onbeperkte tijd toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van de Dienst of (ii) tegen betaling van een overeengekomen prijs voor een overeengekomen periode toegang krijgt tot de alle onderdelen van de Dienst.
Native Partner: bedrijf dat vanuit zijn MVO-beleid de visie van FFN op een gezonde leefstijl deelt en in dat verband producten of diensten levert aan FFN, die een bijdrage leveren aan het realiseren van onze missie.                                                                                             Partij en Partijen: FFN en Gebruiker afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk.

Platform: het Platform van FFN, te vinden op www.foodfirstnetwork.nl.
Privacybeleid: het beleid waarbij FFN zich jegens Gebruiker verbindt om persoonsgegevens van Gebruiker enkel te verwerken onder de voorwaarden zoals beschreven in het Privacybeleid, gepubliceerd op het Platform en toegankelijk hier.

Product: product afkomstig van een Native Partner.
Profiel: informatie die Gebruiker aan FFN ter beschikking stelt ten behoeve van het genereren van gepersonaliseerde Content.
Transactie: hetzij het gezamenlijk besluit van Partijen tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij FFN de Dienst levert die Gebruiker afneemt, hetzij een handeling die Gebruiker in het kader van de Dienst verricht.
Workshop: online workshop verzorgd door FFN met betrekking tot een specifiek onderwerp, bestaande uit tien, modulair opgebouwde, lessen, inclusief digitaal werkboek en begeleidende video’s.

 

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle Transacties.
2.2 De Gebruiker kan kennisnemen van deze Gebruikersvoorwaarden, die gepubliceerd zijn op het Platform en verklaart hiermee akkoord te gaan door middel van het aanvinken op de hiervoor bestemde positie op het Platform voordat enige Transactie wordt gesloten.
2.3 FFN behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze Gebruikersvoorwaarden. De meest actuele versie van de Gebruikersvoorwaarden kan altijd op het Platform worden geraadpleegd. Indien Gebruiker de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden niet kan accepteren, is Gebruiker gerechtigd zijn / haar Membership conform artikel 11 te beëindigen.
2.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden niet aan.

 

ARTIKEL 3 Aanbieding en totstandkoming FFN Membership

3.1 Een Transactie tussen Gebruiker en FFN komt tot stand zodra Gebruiker een Membership heeft afgesloten.
3.2 FFN baseert haar aanbod op de gegevens die door Gebruiker zijn verstrekt. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan, of bezwaar maken tegen, een aanbod dat is gebaseerd op de onjuiste of onvolledige informatie die door Gebruiker is verstrekt.
3.3 Er zijn verschillende soorten Memberships verkrijgbaar, waaronder:
(i) een freemembership: biedt gratis voor onbepaalde tijd toegang tot bepaalde onderdelen van de Content, bestaande uit een beperkt aantal recepten en adviezen over bewegen (inclusief video’s) en één les van een Workshop, mits je ons toestaat met jou te communiceren, door bijvoorbeeld het toezenden van nieuwsbrieven;
(ii) een (betalend) jaarmembership: biedt toegang tot de complete Content voor een vast bedrag per jaar. Dit membership kan elk moment worden opgezegd, maar loopt door tot het einde van de 12-maandsperiode waarvoor het is aangevraagd. Betaling vindt vooraf plaats. Na afloop wordt het jaarmembership omgezet in een maandmembership, tenzij Gebruiker aangeeft opnieuw een jaarmembership te willen afnemen.
(ii) een (betalend) maandmembership: biedt toegang tot de complete Content voor een vast bedrag per maand. Dit membership kan elk moment worden opgezegd, maar loopt door tot het einde van de maand waarvoor het is aangevraagd. Betaling vindt vooraf plaats. Wanneer een maandmembership niet wordt opgezegd wordt het na afloop steeds automatisch met een maand verlengd.
3.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 3.3 (i) eindigt een jaarmembership dat via een werkgever voor zijn werknemer(s) is afgesloten automatisch na verloop van de 12-maandsperiode waarvoor het is aangevraagd. Indien de werkgever het jaarmembership niet verlengt, kan de werknemer voor eigen rekening een jaar- of maandmembership afsluiten.
3.5 Indien een Membership in het verzekerde pakket van een verzekeraar wordt opgenomen en Gebruiker via zijn verzekeraar de Dienst wenst af te nemen, is Gebruiker zelf verantwoordelijk voor beëindiging van zijn / haar betalende Membership.

 

ARTIKEL 4 Aanmaken van een Account

4.1 Om een Membership af te kunnen sluiten moet de Gebruiker eerst een Account aanmaken.
4.2 Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen een Account aanmaken.
4.3 Door in te loggen in het Account bij FFN kan de Gebruiker onder meer zijn Profiel beheren en/of wijzigen.
4.4 Gebruiker dient bij het aanmaken van een Account op het Platform zijn / haar e-mailadres als gebruikersnaam op te geven en een uniek wachtwoord te kiezen. Bijhet aanmaken van een Account wordt om persoonlijke gegevens van de Gebruiker gevraagd in overeenstemming met het Privacybeleid.
4.5 Gebruiker zal zijn wachtwoord en gebruikersnaam strikt geheimhouden en niet aan derden bekend maken. Elke Transactie die vanuit het Account wordt gedaan, wordt geacht door Gebruiker te zijn gedaan. Misbruik en of oneigenlijk gebruik van het Account of het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam komen voor rekening en risico van Gebruiker, tenzij dit gebruik aan FFN kan worden toegerekend. Hiervan is uitsluitend sprake nadat Gebruiker misbruik van zijn Account bij FFN heeft gemeld en FFN geen afdoende maatregelen treft, zoals beschreven in artikel 4.6.
4.6 Zodra Gebruiker het vermoeden heeft dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn / haar Profiel en / of identiteit dient Gebruiker FFN daarvan direct op de hoogte te stellen. FFN zal in reactie hierop het Profiel van Gebruiker blokkeren en op eerste verzoek van Gebruiker hem / haar de mogelijkheid bieden een nieuw Profiel aan te maken.

ARTIKEL 5 Uitvoering dienstverlening

5.1 Op basis van het Profiel van de Gebruiker stelt FFN Content beschikbaar voor de Gebruiker. De Content die door FFN beschikbaar wordt gesteld is (in beginsel) bestemd voor alle leeftijden. Bepaalde onderdelen van de Content (zoals Workshops) worden onafhankelijk van het Profiel van de Gebruiker aangeboden.
5.2 De beschikbare Content op de Dienst zal voortdurend variëren. FFN behoudt zich het recht voor om het aanbod van Content zonder voorafgaande kennisgeving aan te vullen en of te wijzigen.
5.3 FFN maakt gebruik van onafhankelijke deskundigen op het terrein van voeding, beweging en gezondheid bij het beschikbaar stellen van de Content.
5.4 FFN werkt voorts samen met zogenaamde Native Partners. Hun producten of diensten vormen – in sommige gevallen – een onderdeel van het eindproduct dat wordt aangeboden aan de Gebruiker. FFN zal in zo’n geval de naam van de betreffende Native Partner kenbaar maken op het Platform.
5.5 FFN is – in beginsel – reclamevrij. Met hoge uitzondering wordt product placement toegestaan. In een dergelijk geval zal dit via beeld op basis van een hashtag of via tekst (“deze video bevat reclame voor…..” ) kenbaar worden gemaakt in overeenstemming met de Reclamecode Social Media.
5.6 FFN geeft nadrukkelijk geen medische adviezen. Zij treedt op geen enkele wijze in de plaats van een (behandelend) arts of medisch specialist. FFN raadt de Gebruiker dan ook nadrukkelijk aan om alle adviezen die de deskundigen van FFN geven – vóór toepassing of gebruikmaking van dergelijke adviezen – te overleggen met de (behandelend) arts. Zeker waar het gaat om, maar niet beperkt is tot, het aanpassen of verminderen van het gebruik van medicijnen.
5.7 FFN treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
5.8 FFN zal alle persoonsgegevens van Gebruiker verwerken in overeenstemming met de geldende (inter)nationale wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en volgens haar Privacybeleid.
5.9 FFN zal haar verplichtingen onder de artikelen 5.7 en 5.8 opleggen aan Derden die zij betrekt in de uitvoering van de Dienst, namelijk de partij die de betalingen voor de Dienst uitvoert en de partij die de nieuwsbrieven namens FFN verzendt.

 

ARTIKEL 6 Gebruiksregels en technische vereisten

6.1 Na totstandkoming van een Transactie heeft de Gebruiker de mogelijkheid om de Content te bekijken gedurende de termijn dat zijn / haar membership voortduurt.
6.2 Content kan bekeken worden op verschillende Devices met een maximum van twee Devices tegelijkertijd per Account in een gegeven periode.
6.3 Voor het afspelen van (bepaalde soorten) Content op bepaalde Devices kunnen specifieke technische vereisten en beperkingen gelden. Deze vereisten en beperkingen kunnen wijzigen door de ontwikkeling van de techniek of vereisten van de licentiegevers van FFN. Dit betreft onder andere Content in HD beeldkwaliteit die uitsluitend bekeken kan worden op apparaten die HD ondersteunen via een internet verbinding die daarvoor voldoende capaciteit heeft.
6.4 Gebruiker dient de huidige vereisten en beperkingen zoals opgenomen op het Platform te controleren alvorens tot een Transactie over te gaan.

 

ARTIKEL 7 Prijzen, betaling en condities

7.1 Alle door FFN gepubliceerde tarieven voor Gebruikers zijn in euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief, tenzij anders vermeld.

7.2 FFN behoudt zich het recht voor om tarieven voor het platform jaarlijks te wijzigen en zal de gewijzigde tarieven op een voor Gebruiker toegankelijke wijze publiceren. Een tariefwijziging gaat in per volgende maand of kalenderjaar en geldt uitsluitend voor nieuwe Gebruikers.

7.3 Na het aangaan van een betalend Membership, autoriseert Gebruiker FFN om, in het geval van een maandmembership, maandelijks vooraf de membershipskosten, tegen het dan geldende tarief, alsmede andere door Gebruiker gemaakte kosten in verband met het gebruik van de Dienst, af te schrijven via de door Gebruiker geselecteerde betalingsmethode. In het geval van een jaarmembership vindt betaling jaarlijks vooraf plaats.

7.4 FFN maakt onder andere gebruik van het betaalsysteem van Buckaroo B.V. om betalingen te verwerken. Buckaroo B.V. heeft een vergunning als betaaldienstverlener van De Nederlandsche Bank.
7.5 Gebruiker is pas gekweten van zijn / haar betalingsverplichting indien het verschuldigde bedrag door FFN onvoorwaardelijk is ontvangen.
7.6 Indien Gebruiker met enige betaling in gebreke blijft, bijvoorbeeld wanneer FFN niet in staat is om de uitstaande bedragen te innen, is FFN, al dan niet via Derden, gerechtigd de betreffende betalingen ten laste van Gebruiker te (doen) incasseren, vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente daarover en de gemaakte en te maken buitengerechtelijke kosten.
7.7 FFN is gerechtigd om de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of het Membership met onmiddellijke ingang te beëindigen in overeenstemming met artikel 11.3 indien FFN niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd.

 

ARTIKEL 8 Intellectuele eigendom & licentie

8.1 De Content alsmede het Platformworden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan FFN dan wel aan haar licentiegevers. Gebruiker verbindt zich deze rechten te respecteren en de Dienst alsmede het Platform uitsluitend zoals overeengekomen in deze Gebruikersvoorwaarden te gebruiken.
8.2 Door een Membership af te sluiten van FFN komt er een Transactie tussen Gebruiker en FFN tot stand, waarbij Gebruiker met betrekking tot de Content van FFN een beperkte, niet-exclusieve, niet overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie krijgt om de Content conform de Gebruikersvoorwaarden, uitsluitend in huiselijke kring (voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) op een Device te bekijken.
8.2 Al het gebruik van de Content anders dan in deze Gebruikersvoorwaarden omschreven, waaronder maar niet beperkt tot enig commercieel of promotioneel gebruik, is niet toegestaan en wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende houder van de rechten op de Content.
8.3 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de Content openbaar te maken, anders dan in huiselijke kring, of anderen in staat te stellen openbaar te doen maken of de Content op enigerlei wijze op te nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of door te leveren aan een derde, of anderszins te publiceren of te verspreiden via social media waaronder maar niet beperkt tot Instagram, Facebook, Snapchat.
8.4 De Content bevat technische beveiligingen, aangebracht door FFN en/of haar licentiegevers, om de Content te beschermen en het gebruik van de Content te beperken in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden. Het is Gebruiker derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om:

  1. de Content en/of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub)licentiëren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden of derden toegang te verlenen tot (delen van) de Content door het verstrekken van daartoe benodigde gegevens;
  2. te (proberen om) de versleuteling en/of de beveiliging van de (doorvoer van) de Content en/of het computerbestand en/of de software waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden of via welke de Content wordt afgespeeld te omzeilen of te kraken, dan wel enig door of namens FFN aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen;
  3. de Content aan te passen, veranderen, vertalen, of afgeleide werken van de Content te vervaardigen;
  4. het bestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te decompileren, kopiëren, verveelvoudigen of aan te passen om achter de beginspecificaties van het systeem en/of de ontwerpspecificaties te komen, of anderszins het bestand dusdanig te bewerken dat een voor personen leesbare code ontstaat;
  5. de Content en/of het bestand waarmee de Content aangeboden wordt aan Gebruiker te verveelvoudigen of te “branden” op een fysieke drager, zoals, maar niet beperkt tot CD’s, DVD’s, Blue-ray, USB-sticks etc., of welke andere in te toekomst te ontwikkelen fysieke dragers.

8.5 Mede omdat FFN voor het aanbieden van de Content mede-afhankelijk is van haar licentiegevers en ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden, behoudt FFN zich het recht voor om op ieder tijdstip (een deel van) de Content te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. FFN aanvaardt geen aansprakelijkheid  wanneer zij dat recht uitoefent.

 

ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid

9.1 FFN sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met de onbereikbaarheid van het Platform, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, en tekortkomingen van Derden, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van FFN.
9.2 FFN besteedt continue zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van de Content. Wanneer Gebruiker desalniettemin meent dat bepaalde informatie niet juist of volledig is, nodigt FFN Gebruiker uit dit per e-mail onder vermelding van telefoonnummer kenbaar te maken aan de Klantenservice, waarna FFN contact zal opnemen met Gebruiker, zo mogelijk binnen 24 uur na melding.
9.3 Indien en voor zover FFN op welke grond ook jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die FFN voor het verlenen van haar Dienst van Gebruiker heeft ontvangen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid namens FFN.

9.4 FFN is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolgen voor de gezondheid van de Gebruiker ten gevolge van het gebruik van de Diensten of Producten, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
9.5 Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 9.1 – 9.3, is Gebruiker aansprakelijk en vrijwaart Gebruiker FFN voor alle schade, vorderingen, aansprakelijkheid of kosten (inclusief advocaatkosten die FFN in redelijkheid heeft gemaakt) veroorzaakt door:

  1. bewuste roekeloosheid of opzet van Gebruiker;
  2. onjuistheden en/of onvolledigheden in de door of namens Gebruiker verstrekte informatie;
  3. alle andere tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van Gebruiker onder de wet of Gebruikersvoorwaarden.

ARTIKEL 10 Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft FFN in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de Dienst op te schorten, dan wel de rechtsverhouding zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat FFN gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan FFN kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

ARTIKEL 11 Beëindiging

11.1 Een Membership wordt aangegaan voor de overeengekomen periode, tenzij het Membership eerder wordt beëindigd op basis van artikel 2.3, 7.2, 11.2 of 11.3.
11.2 Gebruiker kan het FFN Membership op elk gewenst moment en zonder opgaaf van redenen opzeggen door dit aan FFN kenbaar te maken op het Platform op daartoe aangegeven wijze. Na opzegging behoudt de Gebruiker het Membership voor de periode waarvoor de vergoeding is geïncasseerd. Betaalde membershipsgelden worden nimmer gerestitueerd.        FFN zorgt wel voor stopzetting van de automatische incasso.
11.3 Wanneer Gebruiker zich niet aan de bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden houdt, of FFN het aannemelijk acht dat Gebruiker zich daar niet aan zal houden, heeft FFN het recht om het Membership te beëindigen. FFN zal Gebruiker hierover schriftelijk informeren op het bij FFN bekende e-mail adres en zij heeft het recht de Dienst per direct stop te zetten.
11.4 FFN zal bij de beëindiging van het Membership Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn ter uitvoering van de Dienst, verwijderen volgens het Privacybeleid.

 

ARTIKEL 12 Toepasselijk recht en forumkeuze 
12.1 Op deze Gebruikersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met de Gebruikersvoorwaarden en die niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

Houten, 02-09-2019