Privacy- en cookiestatement FoodFirst Network

Dit privacy- en cookiestatement (gezamenlijk “Privacybeleid”) beschrijft welke persoonsgegevens FoodFirst Network (“FFN”) verwerkt voor welke doelen. FFN is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FoodFirst Network B.V., gevestigd te (3992 DC) Houten, aan de Voorveste 5, ingeschreven onder KvK nummer 67336841 en verwerkingsverantwoordelijke onder dit Privacybeleid.

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect kan worden geïdentificeerd. In de Gebruikersvoorwaarden van FFN gedefinieerde begrippen worden in dit Privacybeleid aangeduid met hoofdletters.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 02-09-2019. Op https://members.foodfirstnetwork.nl/lnk38/privacy.htm is altijd de meest recente versie van het privacybeleid te vinden. We brengen je altijd op de hoogte van belangrijke wijzigingen.

Achtereenvolgens komen in dit Privacybeleid de volgende onderwerpen aan de orde.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelt FFN?
 2. Voor welke doelen verzamelt FFN persoonsgegevens en wat is hiervoor de rechtsgrond?
 3. Hoe verzamelt FFN persoonsgegevens?
 4. Hoe lang bewaart FFN persoonsgegevens?
 5. Met welke derden deelt FFN persoonsgegevens?
 6. Cookies
 7. Beveiliging
 8. Rechten van Gebruikers
 9. Geen verwerking persoonsgegevens buiten de EU
 10. Diversen

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van Gebruikers?

Contactgegevens: FFN verwerkt de persoonsgegevens die Gebruikers opgeven als zij registreren voor een Membership, bestaande uit e-mailadres, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam, geboortedatum en geslacht. Verstrekking van contactgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

Gezondheidsgegevens: Een Gebruiker kan FFN informatie verstrekken over diens gezondheidssituatie. Bij de registratieprocedure is het nadrukkelijk niet verplicht voor de Gebruiker om informatie te verstekken ten aanzien van zijn / haar algemene gezondheidssituatie. De Gebruiker verstrekt deze informatie nadrukkelijk vrijwillig en op eigen initiatief via het aanmaken van een Profiel.

Betaalgegevens: FFN laat – via Buckaroo B.V. als de partij die namens haar de betalingen regelt –  informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienst (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

Informatie over de opgevraagde Content: FFN kan bijhouden welke Content wordt opgevraagd wanneer de Gebruiker ervoor heeft gekozen een Profiel in te vullen.

Andere informatie over het gebruik van het Platform en de Dienst: FFN kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers maken van het Platform, en de Dienst, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser het Platform bezocht wordt of met welk type Device de Content wordt opgevraagd.

Informatie over de app(s) van FFN: Bij gebruik van de app(s) van FFN op een mobiel Device, kan de unieke identificatiecode van dat Device worden vastgelegd. FFN kan ook het gebruikte type Device vastleggen of de versie van het gebruikte besturingssysteem. FFN kan daarnaast vastleggen hoe de app gebruikt wordt en waar deze is gedownload.

Informatie over reacties op e-mails: Als FFN e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt.

Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker: bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk.

2. Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens en op welke rechtsgrond?

Om de Dienst te kunnen bieden: FFN gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot het Platform en de Content. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienst of gepland onderhoud (service e-mails). Rechtsgrond: noodzakelijk voor levering van de Dienst.

Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd zijn nodig voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienst. Rechtsgrond: noodzakelijk voor levering van de Dienst.

Om de Dienst te personaliseren en de Gebruiker te begeleiden in zijn streven naar een gezondere levensstijl: Wanneer de Gebruiker ervoor kiest een Profiel aan te maken, kan FFN bijhouden welke Content betreffende Gebruiker bekijkt. Op basis daarvan kan FFN de Dienst toespitsen op de persoonlijke individuele voorkeuren van de Gebruiker zoals die blijken uit het gebruiksgedrag. Zo kan FFN Content aanbevelen die aansluit bij eerder bekeken Content, of favorieten opslaan als onderdeel van de zoekfunctionaliteit. Verder kan FFN op verzoek van de Gebruiker met hem / haar in contact treden voor persoonlijk advies voor het optimaliseren van zijn / haar gezondheid, dan wel doorverwijzing naar de behandelend arts. Rechtsgrond: toestemming Gebruiker.

Om de Dienst te verbeteren en algemene trends te identificeren: FFN gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienst gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienst en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Devices of browsers een Gebruiker de Content opvraagt. Rechtsgrond: toestemming Gebruiker.

Om misbruik tegen te gaan: FFN verwerkt de informatie over de Gebruikers en het gebruik van de Dienst ook om misbruik van de Dienst en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Content) veilig te stellen. Rechtsgrond: noodzakelijk voor levering van de Dienst.

Voor marktonderzoek: FFN kan contact opnemen met Gebruikers, voormalig Gebruikers en bezoekers van het Platform die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. Rechtsgrond: toestemming Gebruiker. FFN kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.

Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: in uitzonderlijke omstandigheden kan FFN persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als FFN op last van de rechter of opsporingsinstanties gegevens moet opleveren, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

Voor zover verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, heeft Gebruiker het recht eenmaal gegeven toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór intrekking daarvan.

3. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Direct van de betrokken persoon zelf: bijvoorbeeld als de betrokken persoon zich registreert als Gebruiker, als hij / zij zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van FFN, als een Gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met FFN, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienst.

Als gevolg van het gebruik van de Dienst: iedereen kan het Platform bezoeken, en Gebruikers hebben met hun Account toegang tot de Content. FFN maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het bezoek van het Platform. Aan de hand van het Profiel kan FFN bijhouden welk gebruik Gebruikers maken van de Dienst, inclusief de Content die met gebruikmaking van het Account wordt bekeken.

Van en voor derden: FFN beoogt links naar websites van gezondheidsfondsen op te nemen op het Platform, via welke de Gebruiker (en mogelijk ook bepaalde van zijn / haar persoonsgegevens) direct belandt op dergelijke websites. FFN kan ook informatie ontvangen van partners die in opdracht van de Gebruiker voor de betaling van de Dienst zorgen. Onder speciale voorwaarden kan FFN gegevens verstrekken aan autoriteiten / derden, als FFN hiertoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter. In sommige gevallen als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit noodzakelijk is om schade en/of misbruik te voorkomen ter bescherming FFN en/of Gebruikers.

4. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

FFN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verzameld. Dit betekent dat FFN persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van een Membership verwijdert hetzij na 24 maanden na beëindiging van het Membership, indien Gebruiker gedurende deze periode geen enkel gebruik meer van de Dienst heeft gemaakt, hetzij na 24 maanden na laatste gebruik van de Dienst.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Met leveranciers van FFN: FFN zal persoonsgegevens – in beginsel – niet delen, doorgeven, of openbaar maken aan derden, met uitzondering van leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienst te realiseren. Dit betreft achtereenvolgens:

 • de websitebouwer iDisc;
 • het hostingbedrijf OVH;
 • de payment-facilitator Buckaroo B.V.;
 • de leverancier van onze klantenserviceprogramma Coosto B.V.;
 • Watermelon B.V., de partij die een customerservice met chatbox opzet; en
 • e-mail marketeer Spotler Nederland B.V., die FFN inschakelt voor verzending van nieuwsbrieven.

FNN legt haar verplichtingen met betrekking tot beveiliging en de verwerking van persoonsgegevens op aan de derden die zij betrekt in de uitvoering van haar Dienst. Het is derden dan ook niet toegestaan persoonsgegevens van Gebruikers voor eigen doeleinden te gebruiken.

Met de autoriteiten: in uitzonderlijke gevallen kan FFN gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als FFN daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

Links naar websites van derden: De Website kan links naar andere websites bevatten, zoals hierboven in paragraaf 3 aangegeven. Het staat de Gebruiker vrij de websites behorende bij deze links te bezoeken, maar FFN draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website.

6. Cookies

Wat zijn het: Cookies zijn kleine bestandjes die door het Platform kunnen worden geplaatst op de Devices waarop de Gebruiker de Content afspeelt, bekijkt en leest. Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen in zijn Account. Ook van andere bezoekers van het Platform (niet zijnde Gebruikers) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van het Platform. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek aan het Platform worden uitgelezen. Voor zover FFN met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit Privacybeleid.

Welke cookies gebruikt FFN: 

(1) Functionele cookies: FFN plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij / zij opnieuw moet inloggen in zijn Account.

(2) Analytische cookies: Daarnaast maakt FFN gebruik van de diensten van Google Analytics om het gebruik van het Platform te analyseren. Deze analyses geven FFN inzicht in het “verkeer” ten aanzien van het Platform en helpen FFN bij het verbeteren van haar dienst, en nog meer in te spelen op de behoefte van de Gebruiker. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw Devices, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers het Platform gebruiken

(3) Advertentie cookies: FFN maakt gebruik van de Facebook-pixel op haar Platform. Facebook plaatst deze pixel om bij te houden welke pagina’s de Gebruiker bezoekt op het Platform, zodat we de Gebruiker op basis van diens surf- en klikgedrag op het Facebook-platform kunnen benaderen met advertenties voor FFN. FFN gebruikt de Facebook-pixel ook als analytisch cookie om statistische inzichten te krijgen in het gebruik van het Platform. Voor meer informatie over de Facebook-pixel en de data die zij hiermee verzamelt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook op haar eigen website: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Hoe kunnen cookies worden geweigerd of verwijderd: Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van het Platform geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van het Platform of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Devices die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van het Platform geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van het Platform of de Dienst.

7. Beveiliging van informatie

FFN handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers en bezoekers van het Platform dat gezien de aard van de verwerking en de stand van de techniek passend.

FFN stelt de Gebruiker en de Autoriteit Persoonsgegevens zo snel mogelijk op de hoogte als persoonsgegevens onrechtmatig worden ingezien of verloren en hierdoor een risico voor de privacy van de Gebruiker bestaat.

8. De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun persoonsgegevens

Gebruikers hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens de volgende rechten:

Inzage – FFN zal op verzoek aan Gebruiker een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die FNN van Gebruiker onder zich heeft en Gebruiker kan controleren of deze gegevens rechtmatig worden verwerkt.
Rectificatie – Gebruiker kan FFN verzoeken persoonsgegevens die niet correct of accuraat zijn te corrigeren. FFN behoudt zich het recht voor in sommige gevallen de juistheid van de opnieuw verstrekte persoonsgegevens te verifiëren.

Gegevenswissing – (“recht op vergetelheid”). Gebruiker kan FFN verzoeken om zijn of haar persoonsgegevens te wissen wanneer de verwerking daarvan niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt. Gebruiker heeft ook het recht om tot gegevenswissing te verzoeken bij gegrond bezwaar tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer FFN de persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt, of wanneer FFN verplicht is de persoonsgegevens te wissen in op grond van de wet. Wanneer FFN niet instemt met een verzoek tot gegevenswissing, zal zij de reden hiertoe motiveren.

Bezwaar – Een Gebruiker kan bezwaar maken tegen het verwerken van zijn / haar persoonsgegevens wanneer FFN de verwerking van persoonsgegevens baseert op de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen. Wanneer Gebruiker in zo’n geval bezwaar maakt, staakt FFN in principe de verwerking van de betreffende persoonsgegevens, tenzij een belang kan aanvoeren dat zwaarder weegt dan het belang van Gebruiker.

Beperking van verwerking – Gebruiker kan verzoeken tot beperking van verwerking van zijn / haar persoonsgegevens wanneer hij / zij onder meer de juistheid daarvan betwist, of deze gegevens niet meer nodig zijn voor het beoogde doel, maar zich verzet tegen het wissen daarvan.

Overdraagbaarheid (dataportabiliteit) – Onder bepaalde omstandigheden heeft de Gebruiker het recht op overdracht van zijn / haar persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. Dit is het geval wanneer betreffende verwerking plaatsvindt op basis van (expliciete) toestemming van de Gebruiker en deze plaatsvindt via een geautomatiseerd procedé.

Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming via fg@firstfoodnetwork.nl.

9. Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU

FFN verwerkt geen persoonsgegevens van Gebruikers buiten de EU. Dit geldt eveneens voor de door haar ingeschakelde Derden.

10. Diversen

Contact opnemen: Vragen over dit Privacybeleid of over de wijze waarop FFN persoonsgegevens van Gebruiker verwerkt, kunnen gesteld worden aan de functionaris gegevensbescherming via fg@foodfirstnetwork.nl.

Klacht bij AP

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens door FFN. Desalniettemin hoopt FFN dat wanneer Gebruiker een klacht heeft over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door FFN, Gebruiker FFN de kans wil geven om hiernaar te luisteren en de klacht te verhelpen. FFN nodigt Gebruikers uit eventuele klachten kenbaar te maken aan de Klantenservice zoals hierboven aangegeven, waarna FFN contact zal opnemen met Gebruiker, zo mogelijk binnen 24 uur na melding.

Houten, 02-09-2019.