Redactie

FoodFirst Network streeft naar redactionele onafhankelijkheid. De inhoud van het platform wordt bepaald door de eindredacteur en uitvoerend producent (tezamen: het productieteam) in samenspraak met de directie.

Het begrip platform omvat in dezen: elektronische informatie-uitwisseling, zoals de site, een database aangesloten op een openbaar netwerk, e-mailproducten en nieuwsbrieven.

Het platform concept van FoodFirst Network bestaat onder meer uit: site-lay-out, navigatie, online video content (beeld en gesproken woord), teksten, titel, foto’s, logo, tezamen vormend de redactionele formule.

FoodFirst Network maakt gebruik van onafhankelijke deskundigen op het terrein van voeding, beweging en gezondheid bij het invullen van redactionele items (in het bijzonder videocontent).

Geen Reclame

Binnen de context van het hiervoor geschetste redactionele eindproduct dat FoodFirst Network heet, zorgt de directie voor de commerciële voorwaarden en voorzieningen waardoor het productieteam haar journalistieke taak kan vervullen.

FoodFirst Network is – in beginsel – reclamevrij. Met hoge uitzondering wordt product placement toegestaan. In een dergelijk geval zal dit in beeld kenbaar worden gemaakt middels een PP-icoon. Hierbij conformeert FoodFirst Network aan de Mediawet (2009), met als toezichthouder het Commissariaat voor de Media. Hiernaast werkt FoodFirst Network samen met zogenaamde Native Partners. Dit zijn bedrijven die vanuit hun MVO beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) onze visie op een gezonde leefstijl delen. In dat verband leveren zij producten of diensten aan FoodFirst Network, die een bijdrage leveren aan het realiseren van onze missie. Deze producten of diensten vormen – in sommige gevallen – een onderdeel van het eindproduct dat wordt aangeboden aan de gebruiker. FoodFirst Network zal de namen van de Native Partners te allen tijde kenbaar maken op haar site.

Advisering

FoodFirst Network geeft nadrukkelijk geen medische adviezen. Zij treedt op geen enkele wijze in de plaats van een (behandelend) arts of medisch specialist. FoodFirst Network raadt de gebruiker van haar platform dan ook nadrukkelijk aan om alle adviezen die haar deskundigen geven, middels haar redactionele formule, immer – voor toepassing of gebruikmaking van dergelijke adviezen – te overleggen met uw (behandelend) arts. Zeker waar het gaat om, maar niet beperkt is tot, het aanpassen of verminderen van het gebruik van medicijnen.

FoodFirst Network kan dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade in materiele en/of immateriële zin als gevolg van het bewust of onbewust handelen door de eindgebruiker naar aanleiding van het direct of indirect gebruik van de content op haar platform.

FoodFirst Network geeft voedingsadviezen waarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van recepten en de keuze van de ingrediënten. FoodFirst Network kan niet aansprakelijk worden gesteld door u als er een allergische reactie of (bij)werking ontstaat na het bereiden volgens en/of eten van een recept gepubliceerd via FoodFirst Network.

Aansprakelijkheidsbeperking (Algemeen)

Behoudens voor zover dit door de wet verboden is, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gehouden jegens u voor: (im)materiele schade, zoals verlies van reputatie of anderszins, of voor indirecte schade, gevolgschade, schadevergoeding als voorbeeldfunctie, bijkomende of punitieve schade, met inbegrip van verlies door indirecte of gevolgschade, ook indien wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Toegang tot, en technisch functioneren van het platform

Wij behouden ons het recht om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving één van de volgende handelingen te verrichten: om welke reden dan ook de werking van of de toegang tot (een gedeelte van) de site wijzigen, opschorten of beëindigen; (een gedeelte van) de site en het toepasselijke beleid of de toepasselijke voorwaarden wijzigen of aanpassen; en waar nodig de werking van (een gedeelte van) de site onderbreken voor routinematige of niet-routinematige onderhoudswerkzaamheden, het corrigeren van fouten of het aanbrengen van andere wijzigingen.

Wij garanderen niet dat de site of de content, de diensten of de functies van de site foutloos en zonder onderbreking zullen zijn, dat gebreken gecorrigeerd zullen worden of dat uw gebruik van de site specifieke resultaten zal opleveren. De site en de content daarop worden geleverd in de staat waarin zij zich bevinden en naar beschikbaarheid.

Alle op de site verstrekte informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wij kunnen niet garanderen dat van de site gedownloade bestanden of overige gegevens virusvrij of niet besmet zijn en geen vernietigende functies bevatten. Wij wijzen alle uitdrukkelijke en impliciete garanties af, met inbegrip van garanties met betrekking tot juistheid, niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor het handelen of nalaten en het gedrag van derden in verband met of met betrekking tot uw gebruik van de site en/of een dienst. U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de site en de gelinkte sites. Uw enige rechtsmiddel tegen ons wegens ontevredenheid met de site of enige content is het beëindigen van het gebruik van de site of de betreffende content. Deze beperking van aansprakelijkheid maakt deel uit van de overeenkomst tussen partijen.

Wij streven ernaar alle redelijke zorg te betrachten bij het aanbieden van de site. Behoudens voor zover dit door de wet wordt vereist, zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit, juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de site en garanderen wij niet dat het in de site opgenomen materiaal of de functies van de site of de server zonder onderbreking of vertraging zullen werken of foutloos, vrij van virussen of programmeerfouten of compatibel met andere software of ander materiaal zullen zijn.

FoodFirst Network sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van het platform en website of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van FoodFirst Network.

FoodFirst Network is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen van Buckaroo B.V., de partij die de betalingen in verband met de transactie verwerkt, tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de zijde van FoodFirst Network.